Giờ học tập của lớp Chồi 1

Các Cháu rất học rất hăng say
 1Chồi 1