Giờ học tập của lớp Chồi 3

Các cháu đang trong giờ hoạt động góc
Chồi 3