Theo dõi sức khỏe tháng 01/2017 lớp Chồi 1

  THÁNG 1                         
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 HUỲNH KIM NHẬT TIÊN CHỒI 1 110 18,2    
2 BÙI NHƯ ÁNH CHỒI 1 107 21,2    
3 NGUYỄN ANH KHOA CHỒI  1 111 22,6    
4 TRỊNH LÊ THẢO UYÊN CHỒI  1 107 18,7    
5 LÊ TẮN PHÚC CHỒI  1 105 20,3    
6 ĐẶNG PHẠM MINH THẢO CHỒI  1 108      
7 VOÕ TRIỆU NHẬT BÌNH CHÔI  1 112 17,4    
8 NGUYỄN NGỌC NHÃ UYÊN CHÔI  1 107 17,4    
9 PHẠM SỸ TRIỀU CHỒI  1 103 15,7    
11 TRẦN ANH ĐỨC CHỒI  1 101      
12 NGUYỄN HUY NGUYÊN CHỒI  1 116 22,9    
13 NGUYỄN NGUYỄN CHỒI  1 110 18,2    
14 TRƯƠNG HOÀNG ANH THƯ CHỒI  1        
15 ĐỖ NGUYỄN BẢO NY CHÔI  1 110 19,8    
16 PHAN HANH DUNG CHỒI  1   19,0    
17 NGUYỄN ANH THƠ CHỒI  1 103 17,1    
18 LÊ MINH HUY CHỒ  1 102 18,5    
19 TRẦN NHẬT BẢO TÊN CHỒ  1 116 23,7    
20 HOÀNG LƯU NGỌC CHÂU CHỒI  1 104 17,9    
21 VUŨ NHẬT THẢO VY CHỒI  1 105 20,1    
22 LÊ HOÀNG AN CHỒI  1 116 27,0    
23 HUỲNH BẢO GIA QUỲNH CHỒI  1 112 24,0    
24 NGUYỄN CẢNH VƯƠNG CHỒI  1        
25 TRẦN ĐÌNH THIÊN MINH CHỒI 1        
26 HUỲNH VŨ KHANG CHỒI  1 107 21,6    
27 NGUYỄN LÊ MINH THƯ CHÔI  1 106 17,0    
28 NGUYỄN LÊ NGUYÊN CHÔI  1 108 17,6    
29 NGUYỄN ĐỨC SANG CHÔI  1 114 26,0    
30 NGUYỄN NHƯ QUỲNH     23,5    
31 HUỲNH HỮU KHA CHỒI  1