Theo dõi sức khỏe tháng 01/2017 lớp Chồi 3

  THÁNG : 01          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO CÂN NẶNG CNBT  CCBT
(cm) (kg)
1 TRIỆU NGUYỄN HẠ BĂNG CHỒI 3 103 18,3    
2 TRẦN NGỌC MINH CHÂU CHỒI 3 111 18.1    
3 NGUYỄN NGỌC BẢO THY CHỒI 3 102 14.5    
4 NGÔ QUỐC AN CHỒI 3 109 24.4    
5 VŨ NHẬT HOÀNG CHỒI 3 112 20.5    
6 TRẦN DOÃN DIỄM MY CHỒI 3 106 17.7    
7 TRẦN NGỌC NGUYỆT HƯƠNG CHỒI 3 98 14.4    
8 LÊ THỊ NGOC HÂN CHỒI 3 104 18.1    
9 TRẦN YẾN NHUNG CHỒI 3 103 14.7    
10 TRẦN CẢNH PHONG CHỒI 3 107 17.7    
11 VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 107 16.1    
12 TRẦN THẢO NGUYÊN CHỒI 3 112 22.2    
13 VÕ LÊ THỦY BĂNG CHỒI 3 109 22.5    
14 HUỲNH KHẮC ĐIỆP CHỒI 3 110 17.8    
15 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 101 16.6    
16 TRẦN THANH TRÍ CHỒI 3 109 23.2    
17 NGUYỄN NY NA CHỒI 3 104 15.2    
18 PHAN BẢO NGÂN CHỒI 3 106 17.6    
19 PHẠM TUẤN BẢO CHỒI 3 112 22.8    
20 NGUYỄN NHẬT BẢO KHANH CHỒI 3 109 18.6    
21 VÕ BẢO NAM CHỒI 3 109 21.8    
22 HÀ GIA PHƯỚC CHỒI 3 113 28.5    
23 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CHỒI 3 108 24.5    
24 NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG CHỒI 3 107 21.2    
25 HOÀNG VÕ NHẬT HẠ CHỒI 3 107 16.1    
26 VŨ QUỲNH LAM GIANG CHỒI 3 107 17.7    
27 ĐỖ GIA HUY CHỒI 3 106 17.5