Theo dõi sức khỏe tháng 02/2017 lớp Chồi 3

                 THÁNG : 02               NĂM HỌC:  2016 - 2017
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO   CNBT  CCBT
(cm) (kg)
1 TRIỆU NGUYỄN HẠ BĂNG CHỒI 3 105 18.9    
2 TRẦN NGỌC MINH CHÂU CHỒI 3        
3 NGUYỄN NGỌC BẢO THY CHỒI 3 103 15    
4 NGÔ QUỐC AN CHỒI 3 110 24.5    
5 VŨ NHẬT HOÀNG CHỒI 3 112 21.6    
6 TRẦN DOÃN DIỄM MY CHỒI 3 106 18.1    
7 TRẦN NGỌC NGUYỆT HƯƠNG CHỒI 3 100 14.5    
8 LÊ THỊ NGOC HÂN CHỒI 3        
9 TRẦN YẾN NHUNG CHỒI 3 104 14.7    
10 TRẦN CẢNH PHONG CHỒI 3 108 17.7    
11 VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 107 16.4    
12 TRẦN THẢO NGUYÊN CHỒI 3 114 22.9    
13 VÕ LÊ THỦY BĂNG CHỒI 3 110 23.2    
14 HUỲNH KHẮC ĐIỆP CHỒI 3 110 18.6    
15 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 102 17.1    
16 TRẦN THANH TRÍ CHỒI 3 110 24    
17 NGUYỄN NY NA CHỒI 3 104 15.8    
18 PHAN BẢO NGÂN CHỒI 3 107 17.9    
19 PHẠM TUẤN BẢO CHỒI 3 113 23.2    
20 VÕ NGUYỄN GIA HUY CHỒI 3 107 20.5    
21 VÕ BẢO NAM CHỒI 3 110 21.8    
22 HÀ GIA PHƯỚC CHỒI 3 115 29.1    
23 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CHỒI 3 109 24.5    
24 NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG CHỒI 3 108 21.7    
25 HOÀNG VÕ NHẬT HẠ CHỒI 3 108 16.7    
26 VŨ QUỲNH LAM GIANG CHỒI 3        
27 ĐỖ GIA HUY CHỒI 3 106 17.6