Theo dõi sức khỏe tháng 07 lớp Chồi 3

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   CHỒI 3
                 THÁNG : 07                       NĂM HỌC:  2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO CÂN NẶNG CNBT  CCBT
(cm) (kg)
1 TRIỆU NGUYỄN HẠ BĂNG CHỒI 3 101 16.7    
2 TRẦN NGỌC MINH CHÂU CHỒI 3 107 16.3    
3 NGUYỄN NGỌC BẢO THY CHỒI 3 98 13.4    
4 NGUYỄN KHÁNH CHI CHỒI 3 103 16.8    
5 VŨ NHẬT HOÀNG CHỒI 3 107 19.4    
6 TRẦN DOÃN DIỄM MY CHỒI 3 104 15.7    
7 TRẦN NGỌC NGUYỆT HƯƠNG CHỒI 3 94 13    
8 LÊ THỊ NGOC HÂN CHỒI 3 101 16.2    
9 TRẦN YẾN NHUNG CHỒI 3 99 13.8    
10 TRẦN CẢNH PHONG CHỒI 3 103 16.8    
11 VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 103 14.4    
12 TRẦN THẢO NGUYÊN CHỒI 3 109 21.1    
13 VÕ LÊ THỦY BĂNG CHỒI 3 105 18    
14 NGUYỄN TRẦN NAM HẢI CHỒI 3 112 20    
15 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 97 15.5    
16 TRẦN THANH TRÍ CHỒI 3 104 18.7    
17 NGUYỄ NY NA CHỒI 3 100 14.5    
18 PHAN BẢO NGÂN CHỒI 3 106 17.1    
19 PHẠM TUẤN BẢO CHỒI 3 107 20.1    
20 NGUYỄN NHẬT BẢO KHANH CHỒI 3 106 17.5    
21 VÕ BẢO NAM CHỒI 3 105 18.5    
22 HÀ GIA PHƯỚC CHỒI 3 111 25.3    
23 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CHỒI 3 105 22    
24 NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG CHỒI 3 105 20.3    
25 HOÀNG VÕ NHẬT HẠ CHỒI 3 105 14.9    
26 HÀ PHƯƠNG ANH CHỒI 3 104 15.5    
27 VŨ QUỲNH LAM GIANG CHỒI 3 104 15.6    
28            
29