Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp chồi 4

 
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP: Chồi 4                26/9/2016
  THÁNG : 9            NĂM HỌC:  2016- 2017
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG  CNBT   
1 Đoàn Minh Huy Chồi 4 103 14,9 kg    
2 Nguyễn Minh Khang Chồi 4 113 18,7 kg    
3 Nguyễn Thị Lan Anh Chồi 4 103 15,3 kg    
4 Đoàn Thị Khánh Giang Chồi 4 102 17,6 kg    
5 Hoàng Doãn Bình Chồi 4 97 14,1 kg    
6 Lê tấn Trọng Chồi 4 98 15 kg    
7 Võ Phương Linh Chồi 4 101 18,7 kg    
8 Nguyễn Ngọc Bão Trân      chồi 4 99 15,4 kg    
9 Phạm Thanh Triều      Chồi 4 104 22 kg    
10 Ngô Phú Thiên Lâm      Chồi 4 109 18,6 kg    
11 Nguyễn Minh Trí      Chồi 4 97 16,7 kg    
12 Huỳnh Thị Minh Hằng      Chồi 4 99 17,1 kg    
13 Huỳnh Việt Phương      Chồi 4 103 18,8 kg    
14 Trần Hoàng Gia Quỳnh      Chồi 4 100 17,9 kg    
15 Nguyễn Phan Linh Đan      Chồi 4 110 23 kg    
16 Trương Tấn Nam      Chồi 4 111 19 kg    
17 Phan Thị Hoàng Ân      Chồi 4 102 17 kg    
18 Hoàng Nguyễn Hương Giang      Chồi 4        
19 Lê Trúc Linh      Chồi 4 106 16,8 kg    
20 Phạm Ngô Minh Khang      Chồi 4 111 26 kg    
21 Hoàng Thị Vân Khánh      Chồi 4 106 12,1 kg    
22 Lê Bão Ngân      Chồi 4        
23 Nguyễn Trần Hữu Trí      Chồi 4 108 21 kg    
24 Nguyễn Bùi Như Nguyệt      Chồi 4 105 19,2 kg    
25 Trương Lê Kim Ngọc      Chồi 4 108 18,8 kg    
26 Nguyễn Đức Anh      Chồi 4 104 16,2 kg    
27 Nguyễn Trần Gia Hưng Chồi 4 107 18,5kg    
28 Nguyễn Thị Minh Ngân Chồi 4 100 15,5 kg    
29 Nguyễn Hà Anh Chồi 4 103 16 kg    
30 Phạm Phú Phúc Lâm Chồi 4 105 17,2 kg