Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp mầm 1

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
CHIỀU CAO CÂN NẶNG
CNBT
CCBT
(cm) (kg)
1 TRIỆU NGUYỄN HẠ BĂNG CHỒI 3 101 17,9    
2 TRẦN NGỌC MINH CHÂU CHỒI 3 107 17,6    
3 NGUYỄN NGỌC BẢO THY CHỒI 3 99 14,2    
4 NGÔ QUỐC AN CHỒI 3 106 22,3    
5 VŨ NHẬT HOÀNG CHỒI 3 109 20,1    
6 TRẦN DOÃN DIỄM MY CHỒI 3 104 17,2    
7 TRẦN NGỌC NGUYỆT HƯƠNG CHỒI 3 96 14,1    
8 LÊ THỊ NGOC HÂN CHỒI 3 101 18    
9 TRẦN YẾN NHUNG CHỒI 3 100 14,4    
10 TRẦN CẢNH PHONG CHỒI 3 106 17    
11 VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 104 15,5    
12 TRẦN THẢO NGUYÊN CHỒI 3 109 22,1    
13 VÕ LÊ THỦY BĂNG CHỒI 3 107 22,2    
14 HUỲNH KHẮC ĐIỆP CHỒI 3 107 17,5    
15 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 98 16,5    
16 TRẦN THANH TRÍ CHỒI 3 105 22,4    
17 NGUYỄN NY NA CHỒI 3 101 14,8    
18 PHAN BẢO NGÂN CHỒI 3 106 17,4    
19 PHẠM TUẤN BẢO CHỒI 3 108 21,8    
20 NGUYỄN NHẬT BẢO KHANH CHỒI 3 107 18,6    
21 VÕ BẢO NAM CHỒI 3 105 20,7    
22 HÀ GIA PHƯỚC CHỒI 3 111 27,1    
23 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CHỒI 3 106 23,7    
24 NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG CHỒI 3 105 21,2    
25 HOÀNG VÕ NHẬT HẠ CHỒI 3 105 15,8    
26 VŨ QUỲNH LAM GIANG CHỒI 3 104 16,4    
27 ĐỖ GIA HUY CHỒI 3 102 16,8    
28