Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp chồi 3

 
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   CHỒI 3
    THÁNG : 09                       NĂM HỌC:  2016 - 2017
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO CÂN NẶNG CNBT  CCBT
(cm) (kg)
1 TRIỆU NGUYỄN HẠ BĂNG CHỒI 3 101 17    
2 TRẦN NGỌC MINH CHÂU CHỒI 3 107 16.7    
3 NGUYỄN NGỌC BẢO THY CHỒI 3 99 13.8    
4 NGÔ QUỐC AN CHỒI 3 106 21.5    
5 VŨ NHẬT HOÀNG CHỒI 3 109 19    
6 TRẦN DOÃN DIỄM MY CHỒI 3 104 16.6    
7 TRẦN NGỌC NGUYỆT HƯƠNG CHỒI 3 96 13.5    
8 LÊ THỊ NGOC HÂN CHỒI 3 101 16.4    
9 TRẦN YẾN NHUNG CHỒI 3 100 14.1    
10 TRẦN CẢNH PHONG CHỒI 3 106 16.9    
11 VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 104 15    
12 TRẦN THẢO NGUYÊN CHỒI 3 109 21.1    
13 VÕ LÊ THỦY BĂNG CHỒI 3 107 19.6    
14 HUỲNH KHẮC ĐIỆP CHỒI 3 107 18,2    
15 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN CHỒI 3 98 15.5    
16 TRẦN THANH TRÍ CHỒI 3 105 20.5    
17 NGUYỄN NY NA CHỒI 3 101 14.8    
18 PHAN BẢO NGÂN CHỒI 3 106 17.2    
19 PHẠM TUẤN BẢO CHỒI 3 108 21    
20 NGUYỄN NHẬT BẢO KHANH CHỒI 3 107 18.3    
21 VÕ BẢO NAM CHỒI 3 105 19.5    
22 HÀ GIA PHƯỚC CHỒI 3 111 26.2    
23 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG CHỒI 3 106 23.3    
24 NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG CHỒI 3 105 20.1    
25 HOÀNG VÕ NHẬT HẠ CHỒI 3 105 15.5    
26 VŨ QUỲNH LAM GIANG CHỒI 3 104 15.9    
27 ĐỖ GIA HUY CHỒI 3 102 16.7