Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp hoa hồng 3

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP :HH3  26/11/2016
                 THÁNG : 11            NĂM HỌC:  2016- 2017
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG  CNBT   
1 TRẦN NGUYÊN KHANG HH3 81 10,8 kg    
2 PHẠM  NHẬT KHOA HH3 90 12,1 kg    
3 CHÂU MINH KHÔI HH3 93 12,8 kg    
4 LÊ MINH PHÚC HH3 82 12,1 kg    
5 VŨ HOÀNG BẢO LONG HH3 85 11,3 kg    
6 HỒ NGUYÊN KHANG HH3 86 11,7 kg    
7 PHẠM HOÀNG QUÂN HH3 86 10,8 kg    
8 LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN HH3 84 9,8 kg    
9 TRẦN NGUYÊN KHANG (L)        HH3 87 11,4 kg    
10 LÊ NGUYỄN NGUYÊN THẢO        HH3 80 10,3 kg    
11 NGUYỄN MINH PHÚC        HH3 79 9,6 kg    
12 HỒ HOÀI NGUYÊN HH3 83 13,6 kg    
13 LÊ VIẾT MINH TRÍ     13 kg