hoạt động sáng ngày 14/10/2016

hoạt động sáng ngày 14/10/2016

Hoạt động nặn mặt chú gấu

Chuấn bị cho tiết học đầu giờ