Theo dõi sức khỏe tháng 06 lớp Mầm 4

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE 
THÁNG 6 - NĂM 2016
LỚP MẦM 4
STT HỌ VÀ TÊN LỚP  CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg) CCBT CNBT
1 NGUYỄN HOÀI NAM Mầm 4 95 16.9    
2 TRỊNH KIỀU PHƯƠNG TRINH Mầm 4 96 15.7    
3 ĐỖ LÊ ANH QUÂN Mầm 4 101 15.3    
4 TRẦN PHAN GIA HUY Mầm 4 94 15.1    
5 ĐẶNG HOÀNG GIA HÂN Mầm 4 90 15.6    
6 ĐỖ TRẦN THỤC NHI Mầm 4 99 13    
7 LÊ VĂN QUỐC TRUNG Mầm 4 83 11.5    
8 VÕ BẢO THY Mầm 4 98 13    
9 BÙI NGUYÊN KHANG Mầm 4        
10 LÊ THIÊN HÀO Mầm 4 100 16.1    
11 NGUYỄN TẤN ĐỨC Mầm 4 92 14.9    
12 DƯƠNG HẢI Mầm 4 84 10.5    
13 TRẦN NHÃ UYÊN (SU RI) Mầm 4 87 11.1    
14 HUỲNH NGỌC NAM THẮNG Mầm 4 90 13.5    
15 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Mầm 4        
16 DĐẶNG TRẦN HỒNG NGỌC Mầm 4 93 16.3    
17 LÊ DƯƠNG THẢO MY Mầm 4 89 12.7    
18 PHAN KHẢI CA Mầm 4 89 11.8    
19 TRẦN NHÃ UYÊN(NA NA) Mầm 4 89 12.3    
20 PHẠM NGUYÊN HOÀI THƯ Mầm 4 87 11    
21 LÊ ANH QUÂN Mầm 4 91 12.9